اعلامیۀ نشست مشورتی و بازگشایی اتاق تجارت و صنایع زنان تجارت پیشه و متشبث در زون شرق