تقویت جامعه مدنی:

میکانیزم همه‌شمول در امر سهم‌گیری با شرکای سیاسی مورد نظر و انتقال نگرانی‌ها و خواست‌های تمام افغان‌ها

مطالعه بیشتر
انکشاف ستراتیژی برای شنیدن صدای افراد منزوی:

میکانیزم همه‌شمول از سترایتژی‌های مختلف در راستای دخیل ساختن جوامع منزوی و اقلیت‌ها

مطالعه بیشتر
انجام تحقیق همه جانبه:

میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول  داده‌های موجود را جمع‌آوری نموده و داده‌های فعال و

مطالعه بیشتر

میکانیزم همه شمول در یک نگاه

میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول یک میکانیزم باز، قابل دسترس و افغان محور بوده که به مردم افغانستان به‌طور منظم، بی‌طرفانه و غیرجانبدارانه  زمینه سازی می‌کند که در هرچه بیشتر همه‌شمول ساختن صلح و پروسۀ صلح نقش فعال و مرکزی را  ایفا نمایند.

جدول زمانی تحولات عمده در مسیر صلح افغانستان