د افغانستان د ترکمنانو د سولي مشورتي ناستې (د ۱۴۰۰ کال د وري ۱۵مه)