د جګړې قربانيانو سره د سولې مشورتي کنفرانس پرېکړه‌ليک ( ۲۳-۲۴ قوس ۱۳۹۹ )