شرکای میکانیزم همه شمول

میکانیزم همه‌شمول یک راهکار مستقل است که براساس خواست‌های جامعۀ مدنی افغانستان برای  میکانیزمی همه شمول در پروسۀ صلح، تأسیس شده است که از سوی میکانیزم حمایت اتحادیۀ اروپا از پروسه صلح افغانستان، حمایت مالی می‌شود. این میکانیزم با ایجاد ارتباط مستقیم به میزه مذاکره مشارکت اتحادیۀ اروپا و مردم افغانستان را عمیق‌تر خواهد ساخت و از همه شمولیت و مسئولیت مشترک و به همین ترتیب از نتیجۀ پایدار اطمینان حاصل خواهد کرد. میکانیزم اتحادیۀ اروپا از پروسۀ صلح افغانستان با همکاری آژانس توسعه همکاری‌های بین المللی سویدن (SIDA) و   (FBA) تطبیق می‌شود.