شرکا

میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول از قبل دارای یک شبکۀ وسیع شرکای نهاد‌های جامعه مدنی در سراسر افغانستان است  که برای دسترسی به سراسر افغانستان، ولایات و ولسوالی‌ها در افغانستان با این شبکه‌ها کار می‌کند. یک شبکۀ ارزشمند جامعه مدنی ایجاد شده و در راستای هماهنگی بیش‌تر با میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول از نزدیک کار می‌کند. این میکانیزم ساختار تماس خود را از طریق هفت زون منطقوی که به شبکه‌های ۳۴ ولایت به سطح ولسوالی‌ها دسترسی دارند، برقرار می‌کند. میکانیزم همه شمول در هماهنگی و انتقال نتایج تلاش‌ها عمل می‌کند.