قطع‌نامه مشورت استراتیژیک با زنان، جوانان و رسانه‌ها در مورد روند صلح