قطع‌نامۀ نشست مشورتی صلح ترکمن‌های افغانستان به زبان ترکمنی (۱۵/۱۴ حمل ۱۴۰۰)