قطع‌نامۀ کنفرانس مشورتی صلح با قربانیان جنگ (۲۳-۲۴ قوس ۱۳۹۹ )