قطع‌نامۀ مشورت استراتیژیک با جامعۀ مدنی در مورد روند صلح