قطع‌نامه نشست ملی صلح زنان کارآفرین

“کارآفرینی موجب صلح و سعادت می‌شود”