انکشاف ستراتیژی برای شنیدن صدای افراد منزوی:

میکانیزم همه‌شمول از سترایتژی‌های مختلف در راستای دخیل ساختن جوامع منزوی و اقلیت‌ها و برداشتن موانع در برابر گروه‌های مشخص، فعالانه استفاده می‌نماید.

میکانیزم همه‌شمول از قبل دارای یک شبکۀ وسیع شرکای نهاد‌های جامعه مدنی در سراسر افغانستان است  که برای دسترسی به‌تمام ولایات و ولسوالی‌های افغانستان با این شبکه‌ها کار می‌کند. این میکانیزم ساختار تماس خود را از طریق هفت زون ساحوی که به شبکه‌های ۳۴ ولایت  به سطح ولسوالی‌ها دسترسی دارند، برقرار می‌کند.

میکانیزم همه شمول برای مردم محلی به‌شمول قربانیان جنگ، افراد محروم و اقلیت‌ها زمینه سازی می‌کند که با جوانب مذاکره کیننده دیدارهای مستقیم داشته باشند. این افراد در هنگام گفتگوها و انجام مشورت‌ها با جامعه مدنی، علمای دینی و سایر سکتورها و مردم عام، شناسایی خواهند شد.