تقویت جامعه مدنی:

میکانیزم همه‌شمول در امر سهم‌گیری با شرکای سیاسی مورد نظر و انتقال نگرانی‌ها و خواست‌های تمام افغان‌ها در مورد پروسۀ صلح، روی کارکردها، ابتکارات گسترده و موجود نهادهای جامعه مدنی اتکاء  می‌نماید. میکانیزم همه شمول با استفاده از ساختار اصلی خود، به‌شمول کمیتۀ رهبری و شبکه‌های ساحوی با جامعۀ مدنی در ۳۴ ولایت کشور برای کسب اطمیان از دریافت و انعکاس نظریات و پیشنهادات شان ارتباط برقرار می‌سازد.

میکانیزم همه شمول سروی‌ها و تحقیقات انجام شده در مورد خواست‌ها، نظریات و دیدگاه‌های افغان‌ها در رابطه به صلح، از قبل مورد غور و تحلیل همه جانبه قرار داده است. گزارش فشرده تحقیق را با نمایندگان ۱۵۰ نهاد جامعۀ مدنی از سراسر افغانستان مورد بحث و اصلاح قرار گرفت که منتج به سند “اصول اساسی” گردید. سند اصول اساسی بیانگر خواست‌های کلیدی جامعۀ مدنی افغانستان در مورد تمام‌ موضوعات مرتبط به گفتگوهای صلح، به‌شمول میکانیزم‌ها و اصول لازم مذاکره است که منتج به برقراری آتش بس دائمی، اعادۀ اداره و خدمات منظم عامه به تمام مردم افغانستان و بازگشت افغانستان به انتقال سیاسی منظم، صلح آمیز و فراگیر گردد. سند اصول اساسی را در اینجا ملاحظه کرده می‌توانید: