انجام تحقیق همه جانبه:

میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول  داده‌های موجود را جمع‌آوری نموده و داده‌های فعال و غیرفعال را از طریق سروی، نظرسنجی و تحلیل رسانه‌های اجتماعی گردآوری می‌کند، تا نظریات و پیشنهادات اقشار مختلف را دریافت نموده و سپس از اولویت بندی آن را در اختیار میز مذاکره قرار دهد. این موارد شامل بررسی و تجزیۀ تعداد زیادی از نظریات و پیشنهادات و خلاصه نمودن آن به موقف نامه‌ها، یاداشت‌های مشورتی و گزارشات مختصر به مذاکرات رسمی است.