د هراړخیزه څېړونو ترسره کول:

د ټول شموله سولې لپاره د افغانستان میکانیزم شته ابتدایي معلومات راټولي او همداراز د سروې،    نظر پوښتنو او خواله رسنیو د ارزونې او څېړنې له لارې فعاله او غیر فعاله ارقام راغونډي او په دې توګه د بېلابېلو قشرونو نظرونه او وړاندیزونه ترلاسه کوي او تر لومړیتوب ټاکلو څخه یې وروسته د مذاکراې میز واک کې ورکوي. په دغو فعالیتونو کې د یو زیات شمېر نظرونو او وړاندویزونو ارزونه  او تحلیل شامل دي چې لندیز يې د موقف پاڼو، مشورتي یاداښتونو او لنډو رپورټونو په توګه رسمي مذاکراتو ته لېږل کېږي.