د ختيځ زون د سوداګرو او متشبثو مېرمنو مشورتي ناستې او د سوداګرۍ خونې پرانيستنې پرېکړه ليک