د منزوي شویو کسانو د غږ اورېدلو لپاره د ستراتیژۍ جوړول:

ټول شموله میکانیزم په فعاله توګه د منزوي شویو کسانو او اقلیتونو د شاملېدلو

read more
د هراړخیزه څېړونو ترسره کول:

د ټول شموله سولې لپاره د افغانستان میکانیزم شته ابتدایي معلومات راټولي

read more

د افغانستان د خلکو غږ په یو نظر کې

د افغانستان د خلکو غږ (VAP) د 2019 کال په مني کې د اړيکو دفتر (TLO)، د پالېسۍ څېړنې او پراختيايي مطالعاتو ادارې (DROPS) او د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې (AREU) د ګډ کنسورټيم په نوښت او همدارنګه د افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې د سولې ملاتړي مېکانېزم (EU APSM) په مرسته په دوبۍ، کابل او نوي ډيلي کې د پرله پسې سټراټيژيکو پلانونو ورکشاپونو په پايله کې رامنځته شو.